Περιηγηθείτε στα Προϊόντα μας

If so you can download any of the below versions for testing. The product will function as normal except for an evaluation limitation. At the time of purchase we provide a license file via email that will allow the product to work in its full capacity. If you would also like an evaluation license to test without any restrictions for 30 days, please follow the directions provided here.

GroupDocs.Metadata Cloud SDK για .NET

Το Cloud SDK για .NET αναδιπλώνει το GroupDocs.Metadata REST API που επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν και να επεξεργάζονται μεταδεδομένα που σχετίζονται με διάφορα έγγραφα, εικόνα, ήχο, βίντεο και πολλές άλλες μορφές. Το API παρέχει επίσης λειτουργίες εξαγωγής μεταδεδομένων, προσθήκης, αναζήτησης, τροποποίησης και αφαίρεσης μεταδεδομένων σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

GroupDocs.Metadata Cloud SDK για Java

GroupDocs.Metadata Cloud SDK for Java allows you to incorporate GroupDocs.Metadata Cloud services in your Java applications quickly and easily. Το GroupDocs.Metadata Cloud είναι ένα ισχυρό και εύχρηστο API διαχείρισης μεταδεδομένων REST που επιτρέπει στους χρήστες να διαβάζουν και να επεξεργάζονται μεταδεδομένα που σχετίζονται με διάφορες μορφές εγγράφων, εικόνας, ήχου, βίντεο και πολλές άλλες μορφές. Το API παρέχει επίσης λειτουργίες εξαγωγής μεταδεδομένων, προσθήκης, αναζήτησης , τροποποιήστε και αφαιρέστε τα μεταδεδομένα σε υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

 Ελληνικά